CBF-Erkenning en ANBI-Aanmerking

Stichting Oppepper4all is aangemerkt als ANBI en is door het CBF erkend als Goed Doel:

Wensstichting Oppepper4all heeft in haar jubileumjaar (2006-2016) erkenning en toestemming gekregen zich een erkend Goed Doel te mogen noemen.
(zie erkenningspaspoort)

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken Goede Doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat Goede Doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht.

Organisaties die goed en transparant functioneren zijn nodig voor een duurzame ontwikkeling en dragen bij aan maatschappelijke winst.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Erkenning onder nummer: 816086813 
Greenwish duurzame initiatieven 
Movisie sociale zorg en burgerparticipatie
KvKoophandel Utrecht nummer30216818

Doelstelling:
Het verzorgen van een moment van aandacht en vreugde aan de chronisch zieke mens en hun sociale omgeving; zie statuten opvraagbaar ten kantore.

​Meerjarenbeleidsplan:
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk. Zij ontvangen geen giften en nemen geen geschenken in de uitoefening van hun functie aan. Belangenverstrengeling dient te worden voorkomen. Er zijn in het Bestuur geen personen met een nevenfunctie, zie bij contact. Projectadviseurs zullen in verhouding tot hun inzet en geleverde prestaties worden beloond; Iedere werkzaamheid moet in relatie staan tot het geleverde en bijdragen aan de missie en visie van Oppepper4all.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Activiteiten worden in de vorm van wensvervullingen op de website vermeld; wij streven naar vermelding binnen één maand.
Per wensvervulling wordt er een doorlopend projectnummer, datum en voornaam en plaats toegevoegd. Ondersteuners van deze dag worden genoemd. 
Uitzondering van vermelding zijn wensvervullingen waarvoor door ontvangers/aanvragers geen toestemming tot publicatie is verleend; deze kunnen bij ons worden opgevraagd.

​Vrijwilligersbeleid
Oppepper4all werkt voornamelijk met vrijwilligers, hiervoor hebben we een vrijwilligersbeleid opgesteld. 

– O4all vraagt ondertekening van een vrijwilligerscontract met bijbehorende gedragscode;
– In gevallen van gerede twijfel aan de integriteit van vrijwilligers of andere vermoedens, dient er een Verklaring omtrent het Gedrag overlegd te worden;

Werving van gelden en middelen
De Stichting werft op diverse wijzen gelden en middelen. Hetzij via verkregen bijdragen in natura of door verkregen giften en alle andere middelen, welke wettelijk zijn toegestaan. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk de geworven gelden in hetzelfde jaar te besteden aan haar doelen. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen zal getracht worden om voldoende vermogen te creëren zodat tenminste 1,5 jaar aan vaste kosten kan worden overbrugd.

Financiele verantwoording:
Jaarverslag en jaarrekening worden binnen vijf maanden op de website gepubliceerd en zijn op aanvraag ten kantore verkrijgbaar. Zie ook de verslaglegging zoals bij het Centraal Bureau Fondsenwerving gedeponeerd:  http://www.cbf.nl/Instelling/5702/Oppepper4all-Wensstichting

Wij zullen onze status als Erkend Goed Doel met zorgvuldigheid en trots uitdragen. Kijkt u ook even bij "met een gerust hart geven".

Namens Bestuur en vrijwilligers,
Gerard Berentsen-Oprichter/Voorzitter 

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting