Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & Wet AVG van Stichting Oppepper4all.             

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verwenmomenten, de zogenoemde Oppepperdag en de daarbij behorende werkzaamheden en activiteiten die door Stichting Oppepper4all, hierna te noemen O4A, daartoe worden georganiseerd en uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

O4A laat de verwenmomenten uitvoeren door aan haar organisatie verbonden personen en instanties. Als (een deel van) het verwenmoment wordt uitgevoerd door een derde of derden, wordt iedere aansprakelijkheid tegenover O4A van die derde of derden uitgesloten.

Aan besproken verwenmomenten kunnen geen rechten worden ontleend door de wensontvanger(s); het betrokken gezin/familie/deelnemers. De besproken verwenmomenten zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking en kunnen wegens overmacht afgelast cq verplaatst worden.

De  wensontvanger(s), het betrokken gezin/familie dienen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben afgesloten, alvorens gebruik te maken van een verwenmoment.

O4A is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijk) letsel of andere schade dan wel enig nadeel vóór, tijdens en/of na het verwenmoment.

Ten opzichte van wensontvangers

Vrijwilligersorganisaties hebben een zorgplicht jegens hun deelnemers (en derden). Zij dienen hen te waarschuwen voor de risico’s en de gevaren die de activiteit met zich meebrengt voor de deelnemers. Indien zij niet de zorgvuldigheid in acht neemt die van een redelijk handelende organisatie verwacht mag worden, dan is zij zelf aansprakelijk. 

In het geval van contractuele verplichtingen gelden de fouten van vrijwilligers bij de uitvoering van de overeenkomst als fouten van de vrijwilligersorganisatie zelf (art. 6:74 jo. 76 BW). In beginsel kan de vrijwilligersorganisatie zich exonereren voor fouten van hulppersonen in de overeenkomst die zij sluit met derden.

De ouders/verzorgers dan wel de aanmelder/ontvanger dient er voor zorg te dragen dat waar nodig met een (behandelend) arts wordt overlegd over de Oppepperdag en de gevolgen, zodat tevoren aan O4A aangegeven wordt indien en eventueel welke activiteiten uitgesloten zijn, dan wel onder welke beperkingen deze zouden kunnen plaatsvinden. De wensontvanger(s) is/zijn zich ervan bewust dat deelname aan verwendagen de deelnemer(s) blootstelt aan risico’s op persoonlijke verwondingen en/of schade aan persoonlijke eigendommen en is op de hoogte van het feit dat onze vrijwilligers niet altijd medisch geschoold zijn.

O4A neemt alle kosten voor haar rekening die in het kader van het verwenmoment, de activiteiten dienen te geschieden. Behoudens een eventuele eigen bijdrage naar draagkracht. Overige kosten aangegaan door de wensontvanger, betrokken gezin/deelnemer(s) -zonder mededeling en instemming daarvan van het Bestuur van O4A- worden niet vergoed door O4A en komen voor rekening van de  wensontvanger/betrokken gezin dan wel de deelnemer(s).

Privacy volgens de nieuwe wet AVG m.i.v. 25 mei 2018:

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Toestemming

In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.

Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Nieuwe privacyrechten

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten.

Recht op vergetelheid
Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Recht op dataportabiliteit
Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich inschrijven bij een andere. Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.

De noodzakelijke gegevens van de wensontvanger(s) worden zorgvuldig en in overeenstemming met deze nieuwe wet AVG beheerd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van het te realiseren verwenmoment. Vertrouwelijke informatie wordt nadien zo spoedig mogelijk verwijderd.

De wensontvanger dient vooraf schriftelijk aan O4A kenbaar te maken wanneer publiciteit niet gewenst is (media-uitingen via de pers/tv e.d. ten behoeve van pr-activiteiten of via beeldmateriaal en tekst  op de website van O4A). O4A is er echter niet aansprakelijk wanneer er zonder voorafgaande toestemming van haar door derden toch enige vorm van publiciteit plaatsvindt.

Er zullen tijdens het verwenmoment door vrijwilligers van O4A foto- en/of filmopnamen gemaakt kunnen worden tbv. interne en eventueel externe niet commerciële publicatie. Het geven van toestemming tot publicatie(s) houdt tevens in dat het (foto)materiaal eigendom wordt van O4A.

Na afloop van het verwenmoment wordt aan de wensontvanger(s) een schriftelijk verslag verzocht van de Oppepperdag voor publicatie op de website als ook tbv informatie richting sponsors en belangstellenden.

Pas na overleg en schriftelijk akkoord van O4A mag er door de deelnemer(s) enige andere vorm van publiciteit aangaande deze specifieke wensvervulling worden gezocht.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin bovenvermelde voorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een onderdeel van de Akkoordverklaring & Aansprakelijkheidontheffing.

NB:
Deze voorwaarden hebben geen ander doel dan er samen voor te zorgen dat een Oppepperdag voor iedereen een echte Oppepper wordt en blijft zodat we er allemaal met plezier op terug kunnen kijken!

Wensstichting oppepper 4all (c) 2012 Alle rechten voorbehouden.   e-Boekhouden.nl

 

Development & hosting: Feka ICT, web en hosting