CBF en ANBI

   

Stichting Oppepper4all is aangemerkt als ANBI en is door het CBF erkend als Goed Doel:

Wensstichting Oppepper4all heeft in haar jubileumjaar (2006-2016) erkenning en toestemming gekregen zich een erkend Goed Doel te mogen noemen. (zie erkenningspaspoort)

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken Goede Doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat Goede Doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht.

Organisaties die goed en transparant functioneren zijn nodig voor een duurzame ontwikkeling en dragen bij aan maatschappelijke winst.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Erkenning onder nummer: 816086813 
Greenwish duurzame initiatieven 
Movisie sociale zorg en burgerparticipatie
KvK Den Bosch nummer: 30216818
RSIN nummer: 816086813

Doelstelling:
Het verzorgen van een moment van aandacht en vreugde aan de chronisch zieke mens en hun sociale omgeving; zie statuten opvraagbaar ten kantore.

Meerjarenbeleidsplan:
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Beloningsbeleid:
De leden van het Bestuur en de vrijwilligers ontvangen géén bezoldiging, middellijk of onmiddellijk. Zij ontvangen geen giften en nemen geen geschenken in de uitoefening van hun functie aan. Belangenverstrengeling dient te worden voorkomen. Er zijn in het Bestuur geen personen met een nevenfunctie, zie bij contact. Projectadviseurs zullen in verhouding tot hun inzet en geleverde prestaties worden beloond; Iedere werkzaamheid moet in relatie staan tot het geleverde en bijdragen aan de missie en visie van Oppepper4all.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Activiteiten worden in de vorm een reportage van die wensvervullingen op de website vermeld. Wij streven naar vermelding binnen één maand.
Per wensvervulling wordt er een doorlopend projectnummer, voornaam, leeftijd en plaats toegevoegd. Ondersteuners van deze dag worden genoemd. 
Uitzondering van vermelding van een fotoreportage op de website zijn wensvervullingen waarvoor door ontvangers/aanvragers geen toestemming tot publicatie is verleend. Zo nodig worden de activiteiten- na evaluatie en monitoring- door het kernteam cq Bestuur bijgesteld. 

Vrijwilligersbeleid
Oppepper4all werkt voornamelijk met vrijwilligers, hiervoor hebben we een vrijwilligersbeleid. 

  • O4all vraagt ondertekening van een vrijwilligerscontract met bijbehorende gedragscode;
  • In gevallen van gerede twijfel aan de integriteit van vrijwilligers of andere vermoedens, dient er een Verklaring omtrent het Gedrag overlegd te worden. O4all  heeft hiervoor toestemming van Justitie en zal/kan deze VOG gratis leveren.

Gedragscode
Uitgangspunten: 
1. Algemeen belang. Het algemeen belang van de chronisch zieke mensen staat voorop;
2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de normen en behoeften van de samenleving;
3. Onafhankelijkheid. Er wordt zonder inmenging van politiek, overheid en bedrijfsleven gekozen voor een eigen onafhankelijke opstelling, in overeenstemming met de doelstelling, met betrekking tot beleid, de uitvoering van beleid en het toezicht houden hierop.
4. Professionaliteit. Het bevorderen van de deskundigheid in het functioneren van vrijwilligers en Bestuur. Het inspireren van mensen om ook aan hun naasten te denken.
5. Duidelijk beleid. Het helder en begrijpelijk formuleren van beleid met betrekking tot mandaat, programma’s en giften. Het regelmatig evalueren en eventueel herzien van het beleid;
6. Transparantie. Het doorzichtig maken van doelstellingen, organisatie, Bestuur en procedures van besluitvorming.
7. Verantwoording afleggen. Het uit eigen beweging intern en extern inzichtelijk maken van financiële en, eventueel, inhoudelijke zaken;
8. Zorgvuldigheid en respect. Het met zorg en respect en op redelijke wijze in behandeling nemen, beoordelen en al dan niet honoreren van verzoeken/aanvragen tot het doen uitvoeren van wensen in welke vorm dan ook.

Het Bestuur
1. Het Bestuur handelt zonder last­ of ruggespraak;
2. Bestuursleden maken intern melding van eventuele nevenfuncties;
3. Bij betrokkenheid van bestuursleden bij projecten onthouden deze bestuursleden zich van besluitvorming en nemen deze bestuursleden niet deel aan de beraadslaging;
4. Er zijn criteria voor beoordeling en gronden voor toekenning en afwijzing van projecten. Bij een afwijzing wordt de reden van afwijzing vermeld;
5. Er zijn voorwaarden bij toekenning van een aanvraag, zie aanmeldingsformulier;
6. Het Bestuur evalueert eenmaal per jaar de eigen procedures en wijze van handelen;
7. Er wordt beleid ontwikkeld ten aanzien van de samenstelling van het Bestuur; de taken, bevoegdheden en verplichtingen van bestuursleden, het (periodiek) evalueren van het functioneren;
8. Er is geen rooster van aftreden wegens ontbreken van aanbod;
9. Er is een beschrijving van de administratieve organisatie en de wijze van interne controle. Onderdelen kunnen zijn organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen, functieomschrijvingen, vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, controlemechanismen en indien van toepassing richtlijnen ten aanzien van honorering en arbeidsvoorwaarden.
10. Er wordt beleid ontwikkeld inzake vermogensbeheer (omschrijving vermogen, waarderingsgrondslagen en beleggingsbeleid).
12. Binnen 6 maanden na het einde van het verslagjaar wordt een jaarrekening opgesteld, ondertekent door voorzitter en penningmeester en door een kascommissie geaccordeerd. 
13. Er wordt jaarlijks een verslag opgemaakt en aan de doelgroep en geïnteresseerden ter beschikking gesteld. 

Download hier de statuten van Oppepper4all.
De NAW gegevens van bestuurders zijn onleesbaar gemaakt ivm AVG-privacy-wetgeving en worden op aanvraag aan belangstellenden ter inzage gegeven.

Werving van gelden en middelen
De Stichting werft op diverse wijzen gelden en middelen. Hetzij via verkregen bijdragen in natura of door verkregen giften en alle andere middelen, welke wettelijk zijn toegestaan. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk de geworven gelden in hetzelfde jaar te besteden aan haar doelen. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen zal getracht worden om voldoende vermogen te creëren zodat tenminste 1,5 jaar aan vaste kosten en wensvervullingen kunnen worden overbrugd.

Financiële verantwoording:
De jaarrekening wordt binnen zes maanden op de website gepubliceerd, verslag en jaarrekening zijn op aanvraag ten kantore verkrijgbaar. Zie ook de verslaglegging zoals bij het Centraal Bureau Fondsenwerving gedeponeerd. 

Wij zullen onze status als Erkend Goed Doel met zorgvuldigheid en trots uitdragen. Kijkt u ook even bij “met een gerust hart geven”.

Namens Bestuur en vrijwilligers,
Martien Spanjers – voorzitter
Gerard Berentsen – oprichter

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024