Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website en zij die tot het Oppepper4all hierna te noemen O4A netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of het Bestuur van O4A. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van O4A, of met de tijdelijke onmogelijkheid om O4A te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van O4A verkregen is. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via O4A verkregen informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen en/of gebruik maken van de site oppepper4all.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. O4A is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie die op oppepper4all.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De content op de website is ook afkomstig van de deelnemers aan O4A. O4A is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. O4A kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s oppepper4all.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of O4A. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deoppepper.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van oppepper4all.nl verkregen is. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via oppepper4all.nl verkregen informatie. De informatie op oppepper4all.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bestuur Wensstichting Oppepper4all