Klachtenprocedure

Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Stichting Oppepper4all (hierna te noemen O4all), onder overlegging van kopieën van eventuele bewijsstukken.

Indien de klager O4all belt met een klacht, zal zij de beller wijzen op de correcte gang van zaken om een klacht in behandeling te kunnen nemen.

O4all registreert de klacht met: ontvangstdatum, naam en adresgegevens van de klager en de kern van de klacht.

O4all bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan klager binnen 5 werkdagen na ontvangst.

O4all toetst de inhoud van de klacht intern. Dit gebeurt in eerste instantie door de vrijwilliger die de betreffende (wens)activiteit heeft begeleid. Om de klacht te kunnen toetsen neemt de vrijwilliger/medewerker, indien nodig, contact op met betrokken partijen.

De medewerker neemt in overleg met het wensteam een beslissing of de klacht gegrond is of niet en legt dit oordeel vast.

De medewerker stelt een eventuele compensatie of gebaar vast als de klacht (deels) gegrond is.

De medewerker stuurt uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht een met redenen omkleed schriftelijk oordeel, aangevuld met een voorstel voor eventuele compensatie, naar de klager toe.

Indien van toepassing wordt het schriftelijk oordeel ook naar de ‘beklaagde’ verstuurd.

Wanneer de klager niet tevreden is met de afronding van de klacht, kan de klager dit schriftelijk bij het Bestuur van O4all beargumenteren.

Het Bestuur hoort alle partijen en velt een oordeel, waartegen verder geen beroep mogelijk is.

Het Bestuur van O4all voegt het oordeel en de oplossing aan het klachtendossier toe.

O4all archiveert de klacht, de bijbehorende stukken en het gegeven antwoord naar behoren (papier en/of digitaal).

O4all archiveert zowel klacht als antwoord tien jaar.

Inzending:

De klacht kan, uiterlijk binnen één maand na afloop van de activiteit, gezonden worden naar
Wensstichting Oppepper4all
algemeen@oppepper4all.nl
t.a.v. Klachtencommissie.