Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verwenmomenten, de zogenoemde Oppepperdag en de daarbij behorende werkzaamheden en activiteiten die door Stichting Oppepper4all, hierna te noemen O4A, daartoe worden georganiseerd en uitgevoerd.

Aansprakelijkheid
O4A laat de verwenmomenten uitvoeren door aan haar organisatie verbonden personen en instanties. Als (een deel van) het verwenmoment wordt uitgevoerd door een derde of derden, wordt iedere aansprakelijkheid tegenover O4A van die derde of derden uitgesloten.

Aan besproken verwenmomenten kunnen geen rechten worden ontleend door de wensontvanger(s); het betrokken gezin/familie/deelnemers. De besproken verwenmomenten zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking en kunnen wegens overmacht afgelast cq verplaatst worden.

De wensontvanger(s), het betrokken gezin/familie dienen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben afgesloten, alvorens gebruik te maken van een verwenmoment.

O4A is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijk) letsel of andere schade dan wel enig nadeel vóór, tijdens en/of na het verwenmoment.

Ten opzichte van wensontvangers

Vrijwilligersorganisaties hebben een zorgplicht jegens hun deelnemers (en derden). Zij dienen hen te waarschuwen voor de risico’s en de gevaren die de activiteit met zich meebrengt voor de deelnemers. Indien zij niet de zorgvuldigheid in acht neemt die van een redelijk handelende organisatie verwacht mag worden, dan is zij zelf aansprakelijk.

In het geval van contractuele verplichtingen gelden de fouten van vrijwilligers bij de uitvoering van de overeenkomst als fouten van de vrijwilligersorganisatie zelf (art. 6:74 jo. 76 BW). In beginsel kan de vrijwilligersorganisatie zich exonereren voor fouten van hulppersonen in de overeenkomst die zij sluit met derden.

De ouders/verzorgers dan wel de aanmelder/ontvanger dient er voor zorg te dragen dat waar nodig met een (behandelend) arts wordt overlegd over de Oppepperdag en de gevolgen, zodat tevoren aan O4A aangegeven wordt indien en eventueel welke activiteiten uitgesloten zijn, dan wel onder welke beperkingen deze zouden kunnen plaatsvinden. De wensontvanger(s) is/zijn zich ervan bewust dat deelname aan verwendagen de deelnemer(s) blootstelt aan risico’s op persoonlijke verwondingen en/of schade aan persoonlijke eigendommen en is op de hoogte van het feit dat onze vrijwilligers niet altijd medisch geschoold zijn.

O4A neemt alle kosten voor haar rekening die in het kader van het verwenmoment, de activiteiten dienen te geschieden. Behoudens een eventuele eigen bijdrage naar draagkracht. Overige kosten aangegaan door de wensontvanger, betrokken gezin/deelnemer(s) -zonder mededeling en instemming daarvan van het Bestuur van O4A- worden niet vergoed door O4A en komen voor rekening van de wensontvanger/betrokken gezin dan wel de deelnemer(s).